Dzisiaj jest 28 listopada 2015 roku
 
 

Zamówienia publiczne
Gospodarka nieruchomościamiPomorskie 2020PUP
Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
Mapa ewidencyjna powiatu

Licznik odwiedzin strony:

(od 1 marca 2007 r.)
Starostwo Powiatowe Chojnice - <b>Starostwo</b> - Wydziały
Menu Starostwo Wydziały

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. Informacja - 52 39 66 542 , Dyrektor- 52 39 66 517
e-mail: komunikacja@powiat.chojnice.pl
Dyrektor Krzysztof Piekarski - Dyrektor
Wydział Komunikacji i Transportu „KT”

Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem
i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.

Do podstawowych zadań wydziału należy:
1. W zakresie ruchu drogowego:
1) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów
i tablic rejestracyjnych.
2) Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
3) Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
4) Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym. Wydawanie zaświadczeń w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
5) Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty
za granicę, w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
6) Kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska.
7) Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję na taksówkę.
8) Przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.
9) Przygotowanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem
w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.
10) Przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)
i zwracanie go po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.
11) Przyjmowanie od policji i sądów zatrzymanego prawa jazdy.
12) Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego.
13) Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
14) Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
15) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
16) Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
17) Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
18) Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
19) Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych sprowadzanych z zagranicy
w czasie pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
20) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru działalności regulowanej dla podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów.
21) Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów.
22) Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. Pośredniczenie w przekazywaniu danych dotyczących badań technicznych pojazdów ze stacji kontroli pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
23) Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej dla podmiotów prowadzących szkolenia kierowców.
24) Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
25) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kierowców.
2. W zakresie prawa przewozowego, kolei i transportu drogowego:
1) Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności
od przebiegu linii komunikacyjnej.
2) Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności
lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej.
3) Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu
przez przewoźników.
4) Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej.
5) Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.
6) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy.
7) Wydawanie, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz przenoszenie uprawnień z niej wynikających w przypadkach wymienionych w ustawie
o transporcie drogowym.
8) Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy i nie większy niż obszar powiatu.
9) Zmiana zezwoleń na krajowy transport drogowy osób na wniosek jego posiadacza
w przypadku zmiany: oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby i adresu przedsiębiorcy, przebiegu linii regularnej.
10) Wydawanie decyzji o cofnięciu zezwoleń na krajowy transport drogowy osób
w przypadku: cofnięcia licencji, naruszenia lub zmiany warunków zezwolenia, niewykonywania przez przedsiębiorcę na skutek okoliczności niezależnych od niego przewozów regularnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej.
11) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie transportu drogowego
na potrzeby własne.
12) Przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego
z udzielonymi zezwoleniami, licencjami i zaświadczeniami.
13) Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
14) Przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów na podstawie ustawy
o transporcie kolejowym.
15) Prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem drogowym.
3. Wykonywanie innych zadań wskazanych w odrębnych przepisach.Regionalny System Ostrzegania
E-urząd
E-urząd
Fundusze Unijne
Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
Chojnicko-Czluchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
Zapytaj o fundusze europejskie
Kaszubska Marszruta - Mapa
Wrota Pomorza
Brama Pomorza
CEW


I love bike
Rezerwat Biosfery - Bory Tucholskie
 
 


  Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Chojnicach 2003